GEMEENTELIJKE KLEUTERSCHOOL LOTHARINGENKRUIS
Zorg
Het logo van onze school staat symbool voor de zorg voor onze kleuters. De stam is onze school:  hij is sterk en draagt zorg voor iedereen. De kleine handjes zijn de kleuters voor wie wij graag zorg dragen en die we willen stimuleren om te groeien. De grotere handen zijn de handen van het hele schoolteam dat samen zorg draagt voor de kleuters. Dit alles willen we verwezenlijken in een huiselijke, aangename en zorgzame sfeer. Algemene zorg en extra zorg De leerkracht is de spilfiguur binnen de zorgwerking. Door middel van een  krachtige leeromgeving proberen we problemen te voorkomen. Dit is de preventieve basiszorg. Kinderen die extra zorg nodig hebben, worden eveneens binnen de klas via meer doorgedreven differentiatie verder geholpen. Goede opvolging van elk kind is bij ons een prioriteit. Dit doen we aan de hand van een kindvolgsysteem waarbij we oog hebben voor het kind in zijn totaliteit. Uitbreiding van zorg In deze fase worden mogelijkheden en manieren van aanpak gezocht die kunnen gerealiseerd worden binnen de klaswerking. Het zorgteam overlegt welke onderwijsbehoeften het kind heeft en er wordt naar mogelijke oplossingen gezocht. De differentiatie kan verschillende richtingen uit. Verhoogde zorg Hier wordt steeds een MDO voorzien, waarbij het CLB een adviserende rol speelt. (MDO = een multidisciplinair overleg waarbij alle betrokken partijen bespreken wat de beste strategie  kan zijn voor het kind). Tijdens het MDO bespreken we de evolutie van de kinderen aan de hand van observaties van de leerkrachten, het kindvolgsysteem en eventuele testen. Aan de hand daarvan gaan we indien nodig actiepunten opstellen. Het zorgteam zal deze mee helpen uitwerken. Indien nodig worden een reeks maatregelen getroffen die het leren van het kind ondersteunen en die het welbevinden trachten te verhogen. Ook hier blijft de klasleerkracht een centrale rol spelen. De klasjuf krijgt bij dit alles ondersteuning van de zorgcoördinator Ineke, de zorg- /SESleerkrachten Lieve en Nadine. Deze helpen door met de kinderen aan de slag te gaan, door materiaal aan te maken en projecten te begeleiden.