GEMEENTELIJKE KLEUTERSCHOOL LOTHARINGENKRUIS
Pedagogisch Project
Beste ouders, Welkom in onze school. Dit streven wij na in onze school. L uisterbereidheid           M otiveren O pvoeden A ctief T huisvoelen L eren H ouden van E moties A andacht I Jverig R espect Z elfstandig I ndividueel E valueren N etjes N ormen G roen - E erlijk O vergang N ederlands V erantwoordelijkheid K indvriendelijk E erbied R ustgevend R edelijkheid U iten I nformatie I nzicht J oviaal S amen                                                     S ociaal                                            E nthousiasme PEDAGOGISCH PROJECT De gemeentelijke kleuterschool Lotharingenkruis is gelegen:  “Patrijzenlaan 23A te 3090 Overijse”. De school behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijsnet. De gebouwen hebben een oppervlakte van 404 m2 en de schooltuin is 25 are groot. De inrichtende macht is het gemeentebestuur van Overijse. Als openbare instelling staat onze school open voor alle kinderen, welke ook de levensopvatting van de ouders is. Het onderwijs dat in onze school wordt aangeboden, past in het kader van de richtlijnen vastgelegd in het door de gemeenteraad goedgekeurd,  pedagogisch project. Dit pedagogisch project bepaalt de aard, het karakter van het onderwijsaanbod in onze school. Van de leerkrachten wordt verwacht dat ze les geven volgens de richtlijnen van dit pedagogisch project. Andere participanten worden verondersteld deze richtlijnen te onderschrijven (of zich neutraal op te stellen, het pedagogisch project te respecteren). Als dienstverlenende instelling is het normaal dat het gemeentelijk onderwijs regelmatig onderwerp is van kritische overwegingen i.v.m. door haar nagestreefde zowel als gerealiseerde doelen. Beslissingen i.v.m. het gemeentelijk onderwijs, en dit in het kader van de van kracht zijnde onderwijswetgeving, behoren tot de bevoegdheid van de gemeenteraad. Het gemeentebestuur Overijse, als inrichtende macht, heeft aldus een verregaande autonomie inzake vormgeving en inhoud van haar gemeentelijk onderwijs. Het pedagogisch project geeft vorm aan deze autonomie. Dit is een belangrijk gegeven en een voortdurende verantwoordelijkheid van de democratisch verkozen gemeenteraad. Algemeen De gemeenteraad staat open voor iedereen en weigert elke sociale en economische selectie. Zij beoogt een gelijke bezorgdheid voor alle kinderen, ongeacht hun sociaal en cultureel milieu. De gemeenteschool is bij uitstek een ontmoetingsoord, een sociaal milieu, een plaats waar men leert, waar men samen speelt, waar men het leven met andere kinderen deelt. De gemeenteschool eerbiedigt de rechten van het kind. Zij beoogt de persoonlijkheidsontplooiing en het welzijn van geest en lichaam van ieder kind. De gemeenteschool beoogt de eindtermen en ontwikkelingsdoelen. Kleuters ontwikkelen zich ieder in hun eigen tempo. BELANGRIJKE  PEILERS I.SCHOOLSFEER In onze school streven wij een aangename sfeer na door te luisteren naar elkaar, familiaal te zijn, belang te hechten aan een gezellige klas(school), waar iedereen zich thuis voelt, kindvriendelijk te zijn en rekening te houden met de behoeften van elk kind. Wij zijn een hecht team en dit komt ten goede aan de kinderen. Uit een ouderbevraging op school blijkt dat ouders onze school ervaren als een kleine, gezellige school met een gemotiveerd en enthousiast leerkrachtenteam dat  aandacht heeft voor elk kind. Een ander pluspunt volgens de ondervraagde ouders is de groene omgeving.  Het is een voordeel dat er kleine klasgroepen zijn en dat er op het niveau van het kind gewerkt wordt. Volgens de ouders is er een open schoolklimaat met een leuke sfeer. II. WAARDEN  EN  NORMEN In onze school willen wij de kleuters een aantal waarden en normen meegeven. We hechten belang aan respect: van kleuter tot kleuter, van kleuter tot leerkracht, van leerkracht tot kleuter, voor de omgeving en de natuur. Ook eerlijk zijn vinden we belangrijk. We verlangen dat de kinderen eerlijk zijn en kunnen erkennen wanneer ze fout zijn. We proberen als schoolteam ook eerlijk te zijn naar ouders toe. We voeren een transparant schoolbeleid. We hechten ook belang aan consequent zijn, beleefdheid, netheid, veiligheid, stiptheid en  zuinigheid. III. TOTALE  PERSOONLIJKHEIDSONTWIKKELING Wij beogen een totale persoonlijkheidsontwikkeling van de kleuters: Aansporen tot een gezonde levenswijze. Zelfredzaamheid bevorderen. Door spel, beweging en werkjes de fijne en grove motoriek bevorderen. Leren kiezen. Laten aanvoelen dat goed samenwerken plezierig kan zijn. Sociaal zijn stimuleren. Creativiteit aanmoedigen. Gevoelens kunnen, mogen en leren “durven” uiten. Extra-muros activiteiten. IV. ACTIEF  LEREN Kleuters leren zelfstandig zijn en leren verantwoordelijkheid te dragen, ieder op zijn niveau in het dagelijkse klas- en schoolleven. De kleuterleidster organiseert elke activiteit vanuit één of meerdere doelen vanuit het doelenboek. De meeste activiteiten zoals een verhaaltje voorlezen, muziek maken of beluisteren, knutselactiviteiten, kleuropdrachten, bewegingslesjes, rekentaakjes, logische redeneertaken, … worden aangeboden binnen een thema. Kinderen ontwikkelen zich vooral door spelen en handelen met concreet materiaal. Een schematische verwerkingsfase (op papier) is niet altijd noodzakelijk of zichtbaar. We dagen de kleuters uit door op een actieve manier taal te leren. Door verschillende taalinitiatieven op onze school zoals verteltafels, verteltassen, digitale prentenboeken maken we de kleuters warm om op een fijne manier taal te verwerven. V. CONTINUE  ONTWIKKELING We willen een continue ontwikkeling nastreven voor onze kinderen, dit tijdens het dagelijkse klasleven. Observeren en evaluatie Als leerkracht observeren we de kleuters. We doen dit onder meer aan de hand van ons  schooleigen kindvolgsysteem. Deze observatie is persoonlijk,  per kind en blijft bij de leerkracht. De bevindingen en beslissingen bij de observaties en de overlegmomenten  (MDO) worden aan de ouders meegedeeld tijdens het oudercontact Of, indien nodig, worden de ouders in de loop van het jaar persoonlijk aangesproken. De overgang naar het eerste leerjaar Wij willen dat onze kleuters een degelijke voorbereiding krijgen voor het 1 ste  leerjaar; dit op een speelse wijze en niet door echte lees-, schrijf- en rekenoefeningen, maar door de kleuters aan te zetten tot  logisch denken. Met de toestemming van de ouders geven we graag een samenvatting van het kindvolgsysteem door aan de nieuwe school. VI. ZORGVERBREDING ZORG: VISIE EN WERKING De school zorgt voor het leerproces van alle kinderen. We proberen aan de noden van elk kind te voldoen door zorg op maat aan te bieden en dus te differentiëren binnen de klas. Binnen de zorgverbreding probeert de school maatregelen en middelen toe te passen om zo mogelijke problemen te voorkomen, te signaleren en op te vangen door tijdig hulp aan te bieden. Om alles te coördineren is er op onze school een zorgcoördinator aangesteld, die samen met het CLB de leerlingenzorg coördineert. TESTEN EN OBSERVATIE Kindvolgsysteem Binnen de school wordt ons eigen kindvolgsysteem gebruikt als basisinstrument voor het kleuterteam om ALLE kinderen te volgen in hun schoolse en algemene ontwikkeling. We kijken naar alle belangrijke ontwikkelingsdomeinen. Door dit kleutervolgsysteem in elk jaar van de kleuterschool in te vullen, kunnen we  de evolutie van de kleuter opvolgen. Door allemaal met hetzelfde kindvolgsysteem te werken kijken de kleuterleidsters en het zorgteam op een vergelijkbare manier naar de problemen. Door te werken met het kindvolgsysteem kunnen problemen tijdig gesignaleerd worden, verder geanalyseerd en onderzocht worden en kan men ook zoeken naar een gepaste begeleiding. Van hieruit kan de kleuterleidster formuleren hoe zij het concrete probleem ervaart en wat de hulpvraag is. Vanuit deze hulpvraag wordt een remediëring aangereikt die aansluit op de verschillende gebieden die we terugvinden in het kindvolgsysteem. Eerst wordt er meer uitgebreid geobserveerd in de klas door de leerkracht/zorgcoördinator. Van hieruit wordt dan d.m.v. overleg een stappenplan opgesteld om het probleem op te vangen en te remediëren binnen de klas (eerste lijnszorg). Wanneer deze hulp niet volstaat, wordt er tweedelijnszorg opgestart of worden de ouders eventueel doorverwezen voor externe hulp. Kobi-tv In de 2 de  kleuterklas wordt het kleuterobservatie-instrument taalvaardigheid gebruikt om de taalvaardigheid van de kleuters te observeren en te vergelijken met de taalvaardigheid van leeftijdgenootjes. Cito-toets In de 3 de  kleuterklas gebruiken we de cito-toets om een algemeen beeld te krijgen van het taalniveau van de kleuters, waarbij het conceptueel bewustzijn (passieve woordenschat en kritisch luisteren) en het metalinguistische bewustzijn (schriftoriëntatie, klank en rijm, laatste en eerste woord horen en auditieve synthese) worden nagegaan. Schoolrijpheid In de loop van de maanden februari, maart houdt de juf van de derde kleuterklas een observatieweek om de schoolrijpheid na te gaan. Indien nodig kan er in de maand mei ook een schoolrijpheidstest bij de kleuters van de 3 de  kleuterklas worden afgenomen door het CLB. Hierop volgt een aansluitende bespreking van de resultaten op school en wordt er gezocht naar de meest passende hulp. Als er problemen ervaren worden, zullen de ouders hierover ingelicht worden en kan er in het belang van het kind een gesprek gehouden worden met de ouders, leerkracht en het zorgteam. Indien hier hiaten worden weerhouden, wordt dit voorgelegd en besproken in het team (bestaande uit directie, CLB, leerkracht, zorgcoördinator en logopediste) en wordt gezocht naar mogelijke oplossingen binnen de klas of daarbuiten om het probleem op te vangen. Overlegmomenten Binnen onze school worden de kinderen gedurende het hele jaar opgevolgd en geëvalueerd door de leerkrachten. Dit gebeurt a.d.h.v. dagelijkse observatie in de klas maar ook d.m.v. vaste testmomenten tijdens het jaar die een meer algemeen beeld moeten weergeven van de evolutie van elk kind gedurende het schooljaar. Aansluitend op deze testen en observatiemomenten volgt een MDO of een maandelijks overlegmoment waarop kleuterleidsters concrete problemen en vragen kunnen formuleren en voorleggen, die met het ganse team (CLB, directie, kleuterleidsters, logopediste en zorgcoördinator) worden besproken en opgenomen.   VII.     SLOT Wij willen een kleuterschool waar kinderen zich veilig en geborgen voelen zodat ze alle kansen krijgen om zich optimaal te ontwikkelen.
·
·
·
·
·
·
·
·
·