GEMEENTELIJKE KLEUTERSCHOOL LOTHARINGENKRUIS
Nuttige Inlichtingen
Klasuren maandag tot donderdag van 8u45 tot 12u00 en van 13u15 tot 15u45 woensdag van 8u45 tot 11u45 vrijdag van 8u45 tot 12u00 en van 13u15 tot 15u20 Belangrijk! De klas begint om 8u45 stipt, dan gaat de leidster de klas in met haar kleuters. Ouders die hun kinderen na 08u45 brengen kunnen niet meer mee in de klas. Dan neemt u afscheid aan de klasdeur en komt uw kindje alleen binnen. Vanaf 8u45 is de juf er alleen voor de kleuters. Ook in de kleuterschool moet stiptheid zijn. Dertig minuten na aanvang, om 9u15 stipt, tekent de juf de aanwezigheid van de kleuters aan. Het is beter voor uw kind om tijdig op school te zijn. Een kleuter die elke dag te laat komt mist veel aangezien de juf om 8u45 begint met het onderwerp. Wij weten dat de verleiding groot is om aan het raam te staan en te kijken hoe uw kindje zich in de klas gedraagt. Toch willen wij u met aandrang vragen om hieraan te weerstaan, want dan is de aandacht van de kinderen verloren. Taalgebruik Wij vragen aan alle kinderen en alle volwassenen om NEDERLANDS te spreken op school en tijdens alle aktiviteiten georganiseerd in de school. De kleuters doen dagelijks een grote inspanning om Nederlands te leren, dan is het fijn voor hen om door hun ouders hierin, in en rond de school, gesteund te worden. Lunch en 10-uurtje Lunch Geeft u aub niet teveel boterhammen mee aan uw kind. Wat niet wordt opgegeten krijgen ze terug mee naar huis, dan kan u zien wat uw kind gegeten heeft. De kleuters krijgen gratis melk van de gemeente. Omdat ook wij willen meewerken aan het verkleinen van de afvalberg vragen wij u een brooddoos te gebruiken en geen blikjes of brikjes mee te geven maar wel een goedsluitende en niet-lekkende drinkbus. Verder geen glazen potjes, conservenblikjes, potjes fruitsla of thermossen. 10-uurtje In de voormiddag eten we een stukje fruit, voor de namiddag mag je een koekje meegeven. Op school willen we zo veel mogelijk snoep vermijden (max. 1 per dag). Wij vragen u ook om geen koeken met chocolade mee te geven (zeker niet bij warm weer). Drank en Fruit Melk, water, chocolademelk. Dagelijks drinken we melk of water tijdens de voormiddagspeeltijd. Alleen op woensdag drinken we chocolademelk, appelsap of sinaasappelsap.Wij vragen ook om een drinkbus mee te geven aan uw kind(eren). Zo kunnen ze tijdens de speeltijd ook water drinken. Hoe betalen? Elke 2 maanden ontvangt u een bestelformulier. De betaling van de schoolfactuur gebeurt via de financiële dienst van de gemeente Overijse. Hoeveel betalen? Aantal dagen van de maand maal 0,30 euro (hedendaagse prijs) voor chocolademelk, appelsap en sinaasappelsap. Melk en water zijn gratis. Fruit Eén maal per week, 30 weken op een jaar geven wij fruit aan de kleuters. Wij proberen dit jaar voor de onkosten 4 euro subsidies te krijgen van de Europese gemeenschap, de gemeente legt 2 euro per kind bij. Wij zoeken nog naar een oplossing voor de kleuters die instappen in het jaar(deze kunnen niet genieten van deze subsidies). U duidt dit elke 2 maanden aan op de bestelbon. U laat ons weten indien uw kind niet mag deelnemen aan dit project. Zwemmen De derde kleuterklas gaat om de 2 weken zwemmen (gratis). Indien u hierover vragen heeft kan u steeds terecht bij juf Kristel. Verjaardagen De kleuters die jarig zijn mogen een cake, tiramisu, wafels,... meebrengen om de hele klas te trakteren. Als uw kind thuis een verjaardagspartijtje geeft, mogen de uitnodigingen alleen in de klas uitgedeeld worden als alle kinderen van de klas mogen aanwezig zijn. Zo niet vragen we om de uitnodigingen discreet buiten de schoolpoort uit te delen of per post te versturen. Zakdoeken Aan de ouders van de kleuters uit de 1ste kleuterklas vragen wij aan het begin van het schooljaar 1 doos papieren zakdoekjes en een pak vochtige doekjes. Aan de ouders van de kleuters uit de 2de en de 3de kleuterklas vragen wij 2 dozen papieren zakdoekjes. Zindelijkheid De ouders werken thuis zelf aan de zindelijkheidstraining, liefst voor dat de kinderen naar school komen. De kleuterleidster wilt graag helpen met de training door regelmatig naar de wc te gaan met de kinderen. Activiteiten Infoavond: september Ouderavond: eind november en/ maart CLB-bespreking: na de testen (3de kleuterklas) Grootouderfeest of familiewandeling: oktober/november Schoolfeest: juni Schoolreis: 3de trimester Kindertheater: 2 à 3 keer per schooljaar Emotionele gebeurtenissen Mogen wij u ook vragen, om de juf in te lichten (dit blijft strikt vertrouwelijk), als er iets ernstig gebeurt in het leven van uw kind (nieuw broertje of zusje, geboorte in de familie, trouw van grote zus of broer, een ongeluk, verlies van een huisdier, overlijden van een familielid, ziekte van ouder, scheiding van ouders, ...). Wij vragen dit alleen omdat de juf uw kind dan kan bijstaan, begeleiden, opvangen, kan antwoorden indien er vragen zijn, ... verantwoordelijkheid aan de schoolpoort Ouders die hun kinderen zelf naar school brengen, begeleiden hun kinderen. De kleuterleidster van de bewaking of de leidster in de klas is verantwoordelijk tijdens de schooluren. Als mama, papa of andere personen uw kleuter(s) komt afhalen na schooltijd of na de naschoolse bewaking is de leidster niet meer verantwoordelijk voor uw kind(eren). Ouders die hun kinderen door andere personen aan school laten afhalen, verwittigen hiervan de directeur of de leerkracht. Laat de kleuter(s) niet alleen naar de straat lopen. Het is er gevaarlijk, de meeste kleuters worden afgehaald met de auto. Een ongeluk is gauw gebeurd! Daarom heeft de directie in samenspraak met het oudercomité de richtlijnen opgesteld: zie bijlage bij inschrijvingsdocumenten betreffende verkeerssituatie. Gelieve de 2 poorten te sluiten voor de veiligheid van uw kinderen. De schoolingang moet steeds worden vrijgehouden. OPGELET! Ouders die hun kind afzetten aan de schoolpoort en het niet begeleiden tot aan de klas moeten steeds verifiëren of de juf van de ochtendbewaking aanwezig is! Het is al gebeurd dat ouders vergeten dat het een verlofdag is. Ze zetten het kind af aan de school, vertrekken en het kind blijft onbewaakt achter in een lege school. Ziekte Tijdens de schooluren Een kind dat tijdens de schooluren ziek wordt, wordt door een leerkracht en/of directie opgevangen maar krijgt geen medicatie toegediend. De directie of de leerkracht verwittigt de ouders bij een ernstig ongeluk of bij plotse ziekte van een kind. Het zieke kind kan worden opgehaald. Kinderen die ziek zijn moeten thuisblijven. Medicatie Gelieve als er medicijnen moeten toegediend worden deze ´s morgens af te geven aan de juf samen met het het attest medicijnen (zie op onze website www.gkls-maleizen.be onder medicatie.Hierop staat vermeld: de naam van het kind; de datum; de naam van het medicijn; de dosering; de wijze van bewaren; de wijze van toediening; de frequentie; de duur van de behandeling. Luizen Vooral na een vakantie duiken ze plots op! Controleer de hoofdharen van uw kind regelmatig. De "luizen van tegenwoordig" zijn moeilijk klein te krijgen. Vraag aan uw apotheker een gepast product. Verzekering Voor dringende geneeskundige zorgen tijdens de schooluren doen wij een beroep Op één van de bereikbare dokters. De dokter, de ouders en de school dienen het ongevallenformulier in te vullen. De kinderen zijn verzekerd voor lichamelijke schade op de school. Elk ongeval moet dringend gemeld worden bij de directeur van de school zodat de verzekering hiervan op de hoogte kan gebracht worden. De ouders krijgen een inlichtingsformulier mee dat zijzelf en de behandelende geneesheer dienen in te vullen. Dit formulier + een kleefbriefje van het ziekenfonds op naam van uw kind wordt zo snel mogelijk aan de directie bezorgd zodat zij hiervan melding kan doen via de gemeente aan de verzekering, ETHIAS. Als het document niet wordt terugbezorgd kan de verzekering niet verwittigd worden en is er geen verhaal mogelijk. De ouders betalen in afwachting de dokterskosten. Wanneer het kind genezen is, gaan de ouders met de attesten van verstrekte hulp naar hun ziekenfonds. Het verschilborderel dat ze daar krijgen van de kosten die het ziekenfonds niet terugbetaalt, brengen zij binnen bij de directie van de school die het dan zal doorsturen naar de verzekering. Op het inlichtingenblad dienen de ouders duidelijk hun bankrekeningnummer te vermelden zodat er geen bijkomende kosten worden afgehouden voor de inning van het geld. Revalidatie tijdens de lesuren De regering bepaalt in welke gevallen revalidatie tijdens de lesuren mogelijk is, alsook het maximaal aantal uren. Met revalidatie worden bedoeld therapeutische behandelingen die tijdens de lestijden verstrekt worden aan leerlingen en worden uitgevoerd door hulpverleners die niet aan de school verbonden zijn en die hiertoe door de wet gemachtigd zijn. In afwachting van een nieuw besluit van de regering, blijft de huidige reglementering ter zake gelden. Revalidatietussenkomsten tijdens de lesuren kunnen enkel schriftelijk worden aangevraagd door de ouders (of de voogd) van de leerling bij de directeur. Deze aanvraag moet vergezeld zijn van een verslag opgesteld door een geneesheer, een erkend revalidatiecentrum, een CLB- centrum of een dienst voor geestelijke gezondheidszorg. De klassenraad bestaande uit de directeur, de groepsleerkracht, de zorgcoördinator en de vertegenwoordiger van het CLB-centrum geven advies over deze aanvraag. De revalidatietussenkomsten mogen niet meer dan twee lestijden van 50 minuten -per week bedragen. De revalidatietussenkomsten hebben bij voorkeur plaats buiten de school. De verplaatsingsduur tijdens de lesuren mag in geen geval meer dan 30 minuten per dag zijn. Privacywetgeving Adres Gelet op de privacywetgeving vragen wij aan de ouders de schriftelijke toelating (bij inschrijving) om adres en telefoonnummer aan andere ouders te mogen doorgeven. foto's De ouders geven bij inschrijving toestemming aan de school om sfeerfoto’s van activiteiten op de website te plaatsen Kosten op school De volgende overzichten werden besproken met de schoolraad en werden goedgekeurd op de gemeenteraad. gratis De school stelt volgende materialen gratis te beschikking, per kind, per klas of per groep klassen: Bewegingsmateriaal, Constructiemateriaal, boeken, schriften, werkblaadjes, fotokopieën, software, ICT-materiaal, Informatiebronnen, Kinderliteratuur, Knutselmateriaal, Leer- en ontwikkelingsmateriaal, Meetmateriaal Multimediamateriaal, Muziekinstrumenten, Planningsmateriaal, Schrijfgerief, Tekengerief scherpe maximumfactuur Materiaal dat noodzakelijk is voor de lessen en waarvoor de school een bijdrage vraagt zoals schooluitstappen (schoolreis, bezoek aan de kinderboerderij, aan Den Blank ...) Voor de kleuterklassen mag de totale kost oplopen tot maximaal € 45,00 per schooljaar (zie infoboekje p27). Bijdrageregeling Deze materialen zijn niet verplicht. De school gebruikt deze materialen niet in haar activiteiten en lessen. Voor dit soort uitgaven is er geen maximumbedrag voorzien. Fruitsap, chocolademelk, (fruit), tijdschriften en buitenschoolse opvang zijn te betalen. Basisuitrusting De school verwacht dat de leerlingen over een aantal zaken beschikken (boekentas, zwemkledij,). De basisuitrusting valt ten laste van de ouders. Betalingen Om de 2 maanden wordt er een bestelformulier meegegeven waarop u aanduidt wat u wenst. De betaling gebeurt via de gemeente met factuur. De uitstappen (tot max 20 euro per schooljaar) en de andere bijdragen worden gefactureerd De school houdt zich strikt aan de regelgeving i.v.m. de maximumfactuur en de kosteloosheid van het onderwijs. Onderstaande tabel geeft dus aan welke maximumbijdragen waarschijnlijk door de ouders kunnen betaald worden. Dit is enkel een richtinggevende tabel. Niets wijst er op dat deze bedragen ook effectief geïnd worden. Het gemeentebestuur levert een belangrijke inspanning om ook de kosten van de schooluitstappen zo laag mogelijk te houden. Zij betaalt per kind een groot deel van de vervoerskosten voor deze schooluitstappen. Hiermee probeert het schoolbestuur, meer nog dan de wetgeving oplegt, te voldoen aan het principe van GOK en kosteloos basisonderwijs Verloren voorwerpen Het is verboden speelgoedjes mee te brengen. Alleen als de juf er uitdrukkelijk om vraagt (om het behandelde thema te illustreren) mogen de kinderen speelgoed meebrengen. Speelgoed gaat vaak verloren of er wordt om geruzied. De school is niet aansprakelijk voor diefstal of het verlies van persoonlijk materiaal van de kinderen (kledij, schoolgerei, fiets, juwelen,...). Gedurende het schooljaar vinden wij heel wat kleren en persoonlijke spullen. Wilt u aub extra aandacht aan besteden om jassen, mutsen, sjaals, handschoenen, zwemzak, brooddozen, koekjesdoosjes en drinkbussen, ... te voorzien van de naam van uw kind? Verloren voorwerpen worden een tijdje omhoog gehangen. Gelieve zelf te controleren of er wat van uw kind tussen zit. Problemen op school Bij onenigheid tussen leraren en ouders nemen de ouders in de eerste plaats contact op met de betrokken leraar om samen tot een oplossing te komen. Indien dit niet lukt, kan een afspraak met de directie worden gemaakt. Wanneer ook dit gesprek niets oplevert, kunnen de ouders zich wenden tot het schoolbestuur en dit via de schepen van onderwijs. Bij ernstige problemen tussen kleuter en leerkracht (ongewenste intimiteiten, mishandelingen,...) is alleen de gemeentelijke overheid bevoegd om schikkingen te treffen. Het schoolbestuur heeft Nadine Gysens, kleuterleidster, aangesteld als vertrouwenspersoon binnen de school. Zij is bevoegd voor het ontvangen en opvolgen van klachten over grensoverschrijdend gedrag. Rookverbod In de school en op de speelplaats is het verboden te roken. Zie ook schoolreglement.