GEMEENTELIJKE KLEUTERSCHOOL LOTHARINGENKRUIS
Klasverdeling & Zorg
1. Klasverdeling De   directie   en   het   schoolteam   bepalen   autonoom   de   indeling   van   de   kleuters   in   groepen,   op   basis   van   leeftijd   en   aantal.   Bij   een   sterke   aangroei van   het   aantal   kleuters   in   de   loop   van   het   schooljaar   kunnen   de   kleuters   in   een   andere   groep   worden   ingedeeld.   Er   wordt   steeds   op   het   niveau van de kleuters gewerkt.      Dit jaar worden de klassen als volgt verdeeld: 1ste kleuterklas De kleuters geboren in 2015 en 2016 Juf Nadine en juf Lore zal de jongste kleuters begeleiden. Op donderdag krijgt ze hulp van de kinderverzorgster, juf Kathleen. 2de kleuterklas De kleuters geboren in 2014 worden begeleid door juf Wendy. 3de kleuterklas De kleuters geboren in 2013 worden begeleid door juf Kristel. Bewegingsopvoeding Gelieve de kleuters, thuis, gemakkelijke kledij aan te trekken voor de turnlessen. Kinderverzorgster Juf Kathleen helpt in alle klassen maar vooral in de eerste kleuterklas. SES-uren Juf Lieve en Juf Lore Zorgcoördinator Deze functie houdt een begeleiding in van zowel leerkrachten als kinderen. Juf Ineke zal aan de hand van ons kind-volgsysteem en MDO (multidisciplinair overleg) besprekingen voeren met de leerkrachten en ouders. Logopedie Tevens zal juf Valerie als logopediste een 3-tal uren de kleuters begeleiden die er nood aan hebben. In het begin van het schooljaar test zij alle kleuters van de 2de en 3de kleuterklas. Activiteiten in de kleuterklas. De juf werkt elke week met een thema dat samen met de andere klassen wordt afgesproken. De kleuters leren al spelend.   De kinderen beginnen 's morgens in de kring. De jongste kleuters beginnen hun dag samen met “Juul” en bekijken zo de verschillende kalenders. De grotere kleuters kunnen naast de aangepaste kalenders ook nog vertellen,…. Daarom is het zo belangrijk om op tijd te komen. Daarna organiseert de juf vele activiteiten vanuit de ontwikkelingsdoelen voor de kleuterschool; muzische vorming, taal, wereldoriëntatie, wiskunde en bewegingsopvoeding. Elke dag opnieuw wordt er aandacht besteed aan de kinderen en hun ontplooiing. Er wordt geoefend en gewerkt door veel met taal bezig te zijn, te bewegen, te tekenen, te knutselen en verschillende spelletjes te spelen. Er worden veel opdrachten en oefeningen aangeboden…… Wij werken in hoekjes en in groepjes om dit alles nog meer te stimuleren. De evolutie wordt opgevolgd, geobserveerd, bijgestuurd en genoteerd in ons kind-volgsysteem. Zorg Als school hebben we ons de komende jaren ten doel gesteld een school te zijn waar met zorg omgegaan wordt met verschillen tussen kinderen en waar, in een open en vriendelijk klimaat, leerlingen, leerkrachten en ouders enthousiast samenwerken. Onze schoolvisie over het kind ° Ieder kind is uniek. ° We aanvaarden elk kind zonder onderscheid te maken naar ras, nationaliteit of    geloof. ° We trachten rekening te houden met de belevingswereld, de gevoelens, de     mogelijkheden en het tempo van het kind. ° We proberen in te spelen op de individuele ontwikkeling van elk kind, met zijn    mogelijkheden en beperkingen, met zijn interesses en noden. ° Kinderen die op één of ander vlak kansen missen om volwaardige mensen te    worden, te zijn of te blijven, hebben recht op onze solidariteit. We willen tijd    en middelen vrij maken om hen te begeleiden. ° Als school streven we ernaar om de kwaliteit van ons onderwijs hoog te    houden en nog te verbeteren. Dit betekent voor ons dat we aan elke kleuter    maximale ontplooiingskansen willen geven en dit zowel op het vlak van z’n    lichaam, verstand en gevoel als op sociaal vlak en op het vlak van de    waardenbeleving. ° We letten er op dat kinderen leren samenwerken, zelfstandig werken en    respect hebben voor anderen. ° De school heeft de zorg voor het leerproces van de kinderen.   We proberen elk kind te geven waar hij/zij nood aan heeft door zorg op maat   aan te bieden en aldus gedifferentieerd te werk te gaan.   Zorgverbreding is het geheel van maatregelen dat een school neemt en   middelen die men toepast om de zorgbreedte te vergroten. Zorgverbreding is   dus een middel waardoor men ernstige leer- en/of gedragsproblemen kan   voorkomen door tijdig gespecialiseerde leerlingenbegeleiding in te schakelen. In de praktijk betekent dit dat volgende punten belangrijk zijn: het leerproces van het kind volgen de leerlingen aanbieden wat ze aankunnen en waarmee ze vooruit gaan het kind individueel observeren het kind in de groep observeren Op onze school verwezenlijken we dit als volgt: Het individuele leerproces van elk kind wordt opgevolgd aan de hand van een kindvolgsysteem. Dit wordt 2 tot 3 maal per jaar door elke leerkracht voor elke leerling ingevuld, waarop aansluitend een MDO volgt. Tijdens deze overlegmomenten worden de sterke en zwakke punten van de leerlingen besproken, wordt er gezocht naar oplossingen en hulpmiddelen voor problemen die zich kunnen voordoen en wordt er gepeild naar eventuele vorderingen. Kinderen met specifieke taal, spraak- en/of rekenproblemen kunnen op onze school ook individueel getest worden. Naar aanleiding van de resultaten behaald op de testen, wordt er in de klas geremedieerd door de leerkracht en kan de leerling naar het logopedieklasje gaan. In de 2 de  kleuterklas worden de Kobi-tv-testen afgenomen in december en in juni. Indien nodig kan er in de maand mei ook een schoolrijpheidstest bij de kleuters van de 3 de  kleuterklas worden afgenomen. Ook hier volgt een aansluitende bespreking van de resultaten op school en wordt er gezocht naar de meest passende hulp. Als er problemen ervaren worden, zullen de ouders hierover ingelicht worden en kan er in het belang van het kind een gesprek gehouden worden met de ouders, leerkracht en het zorgteam. Om alles te coördineren is er op onze school een zorgcoördinator aangesteld, die samen met het CLB de leerlingenzorg coördineert. Ouders, leerlingen en leerkrachten kunnen met vragen steeds terecht bij de ankerpersoon van het CLB en de zorgcoördinator. Eén maal per maand is de CLB-verantwoordelijke aanwezig op school. De zorgcoördinator is wekelijks op school, op vrijdag.
·
·
·
·