GEMEENTELIJKE KLEUTERSCHOOL LOTHARINGENKRUIS
Inschrijvingen
Inschrijvingen Vanaf dit jaar is het digitaal inschrijven!  Info volgt nog hoe de werking zal verlopen. A. Instapregeling 2,5-jarigen in het gewoon kleuteronderwijs (OB 14.02.1996) Kleuters mogen naar school komen: *de eerste schooldag na de zomervakantie *de eerste schooldag na de herfstvakantie *de eerste schooldag na de kerstvakantie *1 Februari *de eerste schooldag na de krokusvakantie *de eerste schooldag na de paasvakantie *de eerste schooldag na de Hemelvaartsweekend Zij moeten op de instapdag wel de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereikt hebben. Als ze jonger zijn dan 3 jaar, worden ze pas in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving, B. Inschrijvingsrecht Broertjes en zusjes en kinderen van personeelsleden krijgen voorrang bij inschrijving. In de maand september van 2018 moeten de broertjes en zusjes en kinderen van personeelsleden geboren in 2017 ingeschreven worden. Gebeurt dit niet dan bent u het recht van voorinschrijving kwijts. De kinderen die niet tot een voorrangsgroep behoren, kunnen ingeschreven worden vanaf de eerste maandag van maart en duurt 14 kalenderdagen. Uw kind is schoolplichtig vanaf 1 september van het jaar waarin het 6 jaar wordt. Capaciteitsbepaling Voor de gemeentelijke kleuterschool "Lotharingenkruis" Maleizen is er een inschrijvingsbeperking ingevoerd van 16 leerlingen per geboortejaar met een maximumcapaciteit van 64 leerlingen. Bij schoolverandering of vroegtijdige schoolverlating kunnen deze leerlingen alleen vervangen worden wanneer het maximum van 16 leerlingen per geboortejaar niet is bereikt en het totaal aantal leerlingen niet hoger is dan 64. C. Documenten Aanvullende verplichte documenten voor inschrijving De inschrijving gebeurt aan de hand van de SIS-kaart. Bij ontstentenis daarvan volstaat ook één van volgende documenten: Een uittreksel uit de geboorteakte; Het trouwboekje van de ouders; De identiteitskaart van het kind; Het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister; De reispas voor vreemdelingen. Bij de eerste inschrijving ontvangen de ouders naast deze brochure: Het infoboekje met de informatie, het schoolreglement en het pedagogisch project Bij iedere inschrijving , alsook bij iedere wijziging aan het schoolreglement ontvangen de ouders het schoolreglement (of de wijzigingen aan het schoolreglement) schriftelijk of via elektronische drager (schoolwebsite, e-mail, ...). Ouders die erom vragen kunnen steeds een papieren versie van het schoolreglement krijgen. Verder ontvangen zij ook onderstaande formulieren: - nog de volgende formulieren: - ontvangst van en akkoord met het schoolreglement en het pedagogisch project - ontvangst informatie aan de ouders - in te vullen inlichtingenblad - keuzeformulier godsdienst - zedenleer (leerplichtige kinderen)- zie schoolreglement - ingevuld blad over de privacywetgeving en het gelijke kansen onderwijs - aanmeldingsregister D. Leerplicht en toelatingsvoorwaarden Zie ook schoolreglement. Om naar het eerste leerjaar te mogen gaan in het Nederlands moet de leerling het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode tenminste 220 halve dagen aanwezig zijn geweest of voldoen aan een proef (taaltest) die de kennis van het Nederlands, nodig om het lager onderwijs aan te vatten, peilt. Deze test wordt afgenomen door de school of hun CLB waar u uw kind hebt ingeschreven voor het 1ste leerjaar. E. Afwijkingen Ouders kunnen hun kind één jaar langer in het kleuteronderwijs houden of één jaar vroeger het lager onderwijs laten beginnen. Deze beslissing kunnen de ouders pas nemen nadat ze het advies van zowel de klassenraad als het CLB hebben ingewonnen. Deze afwijking blijft beperkt tot één jaar. Dit zijn leerplichtige leerlingen. De ouders dienen dan ook alle wettelijke verplichtingen daaromtrent te volgen. F. Schoolverandering Schoolverandering kan steeds in de loop van het schooljaar. Elke schoolverandering moet schriftelijk worden medegedeeld door de ouders Aan de oorspronkelijke school. De ouders vullen het formulier "Mededeling van schoolverandering" in en laten het aanvullen door de directie van de oorspronkelijke school. Dit bewijs van akkoord geven de ouders af aan de nieuwe school. Deze moet dit bewijs aangetekend versturen naar de oorspronkelijke school. De ‘nieuwe school’ verwittigt de ‘oude’ school. De oude school zal aan de nieuwe school het aantal halve dagen met ongewettigde afwezigheid meedelen (leerplichtige leerling). Schoolverandering van het gewoon naar het buitengewoon basisonderwijs kan onmiddellijk zodra de ouders over een inschrijvingsverslag beschikken. De schoolverandering is onmiddellijk rechtsgeldig als het schoolbestuur akkoord gaat Bij betwisting is de verandering rechtsgeldig 7 kalenderdagen na de schriftelijke mededeling. De datum van het aangetekend schrijven telt. Bij betwisting kan het schoolbestuur de inspectie vragen de ouders te adviseren. In dit geval dient het kind in de eerste school aanwezig te zijn tot de periode is verlopen. G. Aanwezigheden - Afwezigheden - leerplichtcontrole Voor een leerplichtige leerling die nog een jaar in het kleuteronderwijs doorbrengt, gelden de regels van het lager onderwijs. Bij elke afwezigheid bezorgen de ouders aan de directeur een ondertekende verklaring of een medisch attest. Bij een afwezigheid van meer dan drie opeenvolgende schooldagen is een medisch attest verplicht. De ouders melden de afwezigheid ook telefonisch aan de directeur.