GEMEENTELIJKE KLEUTERSCHOOL LOTHARINGENKRUIS
CLB
Het schoolbestuur heeft een beleidscontract afgesloten met het VCLB-Leuven Karel Van Lotharingenstraat 5 3000 Leuven 016 28 24 00 info@vclbleuven.be directie@vclbleuven.be www.vclbleuven.be schoolbegeleiders: Annelies VANDEWAL voor de kleuterschool 016/ 28.24.00 LUT VERHAEGHE voor de medische dienst: 02 795 61 50 Het CLB is open op alle werkdagen, behalve in de kerst- en paasvakantie en tussen 16 juli en 16 augustus A. Leerlingbegeleidng Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen nu en in de toekomst. Hierdoor wordt bij de leerlingen de basis gelegd van alle leren zodat zij door hun schoolloopbaan heen de competenties kunnen verwerven en versterken die de grondslag vormen voor een actuele en voortdurende ontwikkeling en maatschappelijke participatie. De begeleiding van de leerlingen door het CLB situeert zich op volgende domeinen: Het leren en studeren De onderwijsloopbaan De preventieve gezondheidszorg Het psychisch en sociaal functioneren Het CLB maakt zijn werking bekend aan de leerlingen en hun ouders. Het CLB werkt vraaggestuurd vanuit de leerlingen, de ouders en de scholen, behalve voor de verplichte begeleiding B. Psychosociale begeleiding Begeleiding door het CLB gebeurt met instemming van de ouders en kan niet verder gezet worden zonder deze toestemming. De instemming van de ouders is niet vereist als de begeleiding betrekking heeft op leerplichtproblemen van een leerplichtige jongere in het kader van de wettelijke opdracht van de overheid inzake leerplichtcontrole. De CLB-contactpersoon is te bereiken via het centrale telefoonnummer van VCLB-Leuven of via de zorgcoördinator van de school. C. Medisch begeleding De medische begeleiding bestaat uit algemene, gerichte consulten en profylactische maatregelen Het medisch consult gebeurt door Dokter Tuts en verpleegkundige Mevr Lut Verhaegen Adres: CLB Brouwerijstraat 48 3070 Kortenberg tel: 02/759.61.50 site: www.vclbleuven.be Ouders kunnen m.b.t. de algemene en gerichte consulten verzet aantekenen tegen de keuze van de CLB-arts. In dit geval melden zij dit per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan de directeur van het CLB. Binnen de 90 dagen moeten zij een andere arts van hetzelfde CLB, een arts van een ander CLB of een arts die over hetzelfde bekwaamheidsbewijs beschikt als de CLB-arts kiezen. Algemene consulten De leerlingen van het 2de jaar kleuteronderwijs en het 5de jaar lager onderwijs ondergaan een algemeen consult. Een algemeen consult is een moment waarop de algemene gezondheidstoestand, vaccinatietoestand, groei en ontwikkeling en sensoriele toestand worden nagekeken en adviezen geformuleerd worden naar de leerling en zijn ouders. De algemene consulten gebeuren in het CLB. Gerichte consulten Bij leerlingen van het 1ste en het 3de jaar lager onderwijs worden gerichte consulten georganiseerd. Dit zijn onderzoeken waarin vooral groei, ontwikkeling, vaccinaties en opvolging van de gezondheid worden nagekeken. De onderzoeken worden bij voorkeur in de school uitgevoerd, in een infrastructuur die voldoende kwaliteit biedt. Zoniet zorgt het CLB zelf voor een locatie. Het medisch team geeft voorlichting over gezondheid, sport besmettelijke ziekten en probeert het luizenprobleem te bestrijden. Wij vragen u met aandrang de vragenlijst voor het medisch onderzoek nauwkeurig en volledig in te vullen. Als uw kind dient gevaccineerd te worden hebben wij daarvoor uw schriftelijke toestemming nodig. U krijgt een verslag van het medisch onderzoek met eventueel een doorverwijzing naar huisarts, tandarts of oogarts. We dringen erop aan dat u het medisch team op de hoogte brengt van het antwoord van deze arts. Ouders mogen altijd op het medisch onderzoek aanwezig zijn. U kan ook altijd een extra onderzoek vragen (gezicht, gehoor, groei) als u vermoedt dat er een afwijking is. U kan advies vragen over vaccinatie, besmettelijke ziekten, gezonde leefgewoonten, veiligheid en hygiëne op school. Profylactische maatregelen Het CLB houdt toezicht op de vaccinatietoestand van de leerlingen en biedt vaccinaties aan die in het vaccinatieschema zijn opgenomen. Ouders en leerlingen worden hierover geïnformeerd en geven hiervoor hun toestemming. De ouders hebben de plicht om de CLB-arts te verwittigen bij de volgende ziekten: kroep (difterie), geelzucht, Hepatitis A, Hepatitis B buiktyfus, bacillaire, dysenterie, hersenvliesontsteking (meningokokken, meningitis en -sepsis), kinderverlamming (poliomyelitis), roodvonk (infecties met beta-hemolytische streptococcen van groep A o.m. scarlatina), besmettelijke tuberculose, kinkhoest, schurft, bof (dikoor), mazelen, salmonellosen, shigellose (besmettelijke diarree) rubella huidinfectie (impetigo), schimmelinfecties van de schedelhuid schimmelinfecties van de gladde huid pediculosis, varicella (windpokken), hoofdluizen parelwratten HIV-infectie Het CLB treft de nodige profylactische maatregelen. De maatregelen zijn bindend voor leerlingen, ouders en personeel.