GEMEENTELIJKE KLEUTERSCHOOL LOTHARINGENKRUIS
Algemene Informatie
Bij wie kan u terecht? Gemeentelijke kleuterschool "Lotharingenkruis" Patrijzenlaan 23a 3090 Overijse tel: 02/687.22.57 fax: 02/687.22.57 E-mail: gkls-maleizen@telenet.be Website: www.gkls-maleizen.be Ons personeel Directrice:  Lieve D'haese Kleuterleidsters: Wendy Steurs Nadine Gysens Kristel Theys Lore Bleuckx LO leerkracht: Marijke Boon Zorgteam: Kinderverzorgster: Kathleen joly Zorgcoördinator: Ineke Van Laeken Logopediste: Valerie Verhaegen CLB-verantwoordelijke: Annelies Vandewal Schoolsecretariaat en facturatie: Gerda Vandenwayenberg (zij is op maandag-, donderdag- en vrijdagvoormiddag aanwezig op onze school) ICT-coördinator: Gert Bleus Schoolbestuur: Gemeentebestuur van Overijse Begijnhof 7 3090 Overijse Tel.: 02 / 687 60 40 Burgemeester: Lenseclaes Inge Nijvelsebaan 71 3090 Overijse Met vragen betreffende het gemeentelijk onderwijs kan je steeds terecht bij de schepenen: Van den Wijngaert Leo Leuvensestraat 23 3090 Overijse Willekens Sven G. Tespoutlosweg 30             3090 Overijse De Broyer Jan Schavei 41 3090 Overijse Van den Berge Peter Kerselarenstraat 42 3090 Overijse Lombaert Peter Devroey Dirk   Brusselseteenweg 503             3090 Overijse Schoolraad: De schoolraad is samengesteld uit telkens 2 vertegenwoordigers van de ouders, van de leerkrachten en van de lokale socio-culturele verenigingen. De leden worden om de 4 jaar verkozen. Indien één van de ouders zijn taak stopzet binnen de 4 jaar, wordt deze vervangen door de eerstvolgende verkozen in de rij. De raad vergadert minstens driemaal per schooljaar. Elke school gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap moet een schoolraad oprichten. Via de schoolraad participeren ouders, personeel, de lokale gemeenschap samen in het schoolbeleid met elk evenveel vertegenwoordigers. De schoolraad informeert en communiceert over zijn werking aan de ouders, leraren en inrichtende macht. De raad overlegt en geeft advies of geeft zijn instemming over een groot aantal onderwijsaangelegenheden . De voorzitter bepaalt de agenda. De leden kunnen uiterlijk 10 kalenderdagen voor de vergadering schriftelijk vragen een agendapunt toe te voegen. De schoolraad oefent zijn bevoegdheden uit tegenover het schoolbestuur of de directeur - overeenkomstig het pedagogisch project. Een advies moet binnen een termijn van 21 kalenderdagen gegeven worden, een instemming binnen de 14 kalenderdagen. Het schoolbestuur moet verantwoorden waarom zij een advies van de schoolraad niet volgt. Wanneer de schoolraad overlegt met het schoolbestuur, komt er een akkoord of niet-akkoord. Een akkoord wordt door de inrichtende macht uitgevoerd. Is er geen akkoord, dan neemt het schoolbestuur de eindbeslissing. Het schoolbestuur kan bevoegdheden overdragen aan de directeur. De huidige schoolraad bestaat uit: Vertegenwoordigers van de ouders: Raphaël De Wulf (voorzitter) en Laurence Delacroix-Cosyns (secretaris) Vertegenwoordigers van het personeel: de leerkrachten Vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap: Katrien Verellen en Patricia Michiels De directeur zetelt ambthalve met raadgevende stem in de schoolraad De schoolraden van dezelfde scholengemeenschap organiseren een "medezeggenschapscollege" dat tenminste overlegbevoegdheid heeft over de ordening van een rationeel onderwijsaanbod en het maken van afspraken over objectieve leerlingenoriëntering en -begeleiding. Oudercomité Het oudercomité wil de ontwikkeling en de opvoeding van de kinderen op school en thuis ondersteunen en de betrokkenheid van de ouders bij de school verbeteren. Ze eerbiedigt het pedagogisch project van de school. Alle ouders die een kind op school hebben zijn in principe lid van de vereniging, tenzij ze dit uitdrukkelijk weigeren. Ouders die bereid zijn om actief mee te werken zijn uiteraard van harte welkom! Concreet betekent dit dat het oudercomité de volgende taken op zich neemt: - Informeren en communiceren over het lokale schoolgebeuren en de eigen werking - Ontmoetingsactiviteiten organiseren, zodat de ouders elkaar en de school leren kennen - De school ondersteunen. Let wel: rechtstreekse tussenkomsten in het schoolgebeuren of het schoolverloop en problemen van individuele aard (leerlingen of leerkrachten) behoren niet tot de bevoegdheid van het oudercomité. U kan natuurlijk altijd terecht met uw vragen bij: Voorzitter: Gaëlle Van Vyve (mama van Anatole en Louis), Ondervoorzitter: Caroline De Brouwer-de Craene (mama van Leon) Secretaris: Penningmeester: Stephanie Desomberg Leden: Mathieu Goethals( papa van Victor) , Marie Haegelsteen ( mama van Henri en Camille) , Saskia Depraetere ( mama van Korneel), Lantonnois van Rode Bruno (papa van Constance) , De Theux Gilles en Ann ( ouders van Clhoé) , Geoffrey Marichal ( papa van Leonie) De oudervereniging is lid van KOOGO (Koepel voor Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs) Ravensteingalerij 27 bus 8       1000 Brussel       Algemeen telefoonnummer: 0473 72 54 19 Het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van Vlaanderen (OVSG) begeleidt het schoolbestuur en het personeel. De pedagogische adviseur is de contactpersoon voor onze school is Walter Jong. De doelen uit het pedagogisch project worden geconcretiseerd, via het gebruik van de OVSG-leerplannen, in de leergebieden: lichamelijke opvoeding; muzische vorming; taal; wereldoriëntatie; wiskundige initiatie en wiskunde; Scholengemeenschap De school behoort tot de scholengemeenschap HATWEEJO met volgende scholen als leden: Huldenberg, Ottenburg Gemeentelijke Basisschool Elzasstraat 17 3040 Huldenberg Gemeentelijke Basisschool Wilgenpad 1 3040 Ottenburg Oud-Heverlee, Haasrode, Blanden, Gemeentelijke Basisschool Dorpstraat 81 3050 Oud-Heverlee Gemeentelijke Basisschool Armand verheydenstraat 19 3050 Haasrode Gemeentelijke Basisschool Bierbeekstraat 4 3050 Blanden Overijse- centrum, Jezus-Eik en Maleizen Gemeentelijke Basisschool Heuvelstraat 57 3090 Overijse Gemeentelijke kleuterschool Patrijzenlaan 23A 3090 Overijse Gemeentelijke Basisschool Brusselsesteenweg 592 3090 Overijse